Kullanıcı Sözleşmesi


Mesafeli Satış/Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi ve Mesafeli Satış/Danışmanlık Hizmet Sözleşmesine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

1. Sözleşmenin Taraflari

1.1. Satıcı'ya İlişkin Bilgiler:

Unvanı : Plansor Planlama

Adresi : Eskikale Mah. 2.Park Sok. Ethem Tarıkahya İş Merkezi K:3 No:307 SİVAS

Tel. : 0 850 340 11 77 – 0 533 130 89 86

E-posta : info@plansor.com.tr

1.2. Tüketici/Müşteri/Alıcı’ya İlişkin Bilgiler (*):

Adı/Soyadı/Unvanı

Adresi

Telefon

E-posta adresi

(*) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz

2. Sözleşmenin Konusu

Müşteri'nın SATICI'ya ait www.plansor.com.tr internet sitesinden ulaşarak (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda imar ve tapu işlemlerine dair danışmanlık hizmetidir.

3. İŞİN TANIMI: İMAR VE TAPU İŞLEMLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

3.1. İşin Nitelikleri:

İMAR VE TAPU İŞLEMLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MÜLKİYET SAHİPLERİNİN EVLERİNDEN YADA OFİSLERİNDEN ÇIKMADAN BELEDİYE VEYA TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMALARI, BİLGİ EDİNME İŞLEMLERİNİ PLANSOR EKİBİ İÇERİSİNDE YER ALAN UZMAN ŞEHİR PLANCISI MİMARLAR VE MÜHENDİSLER ARACILIĞI İLE TAMAMLANMASI İŞİDİR.

PARSELİN GÜNCEL İMAR DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ SAĞLAMAK, PARSESELE ORTALAMA NETTE VEYA BRÜTTE KAÇ DAİRE SIĞACAĞI HAKKINDA BİLGİ SAĞLAMAK, KAT İRTİFAKININ KURULMASI, İMART PLANININ BULUNMADIĞI PARSELLERDE HANGİ YATIRIM ARACININ PARSEL İÇİN DAHA UYGUN OLACAĞI HAKKINDA PROJE YATIRIM YÖNLENDİRME İŞLEMLERİ VE RAPORLARININ OLUŞTURULMASI SAĞLANMAKTADIR.

PARSEL MÜLKİYETİNİN KİME AİT OLDUĞU, KAÇ HİSSEDARININ BULUNDUĞU, HİSSEDARLAR ARASINDA NE KADARLIK NİR HİSSE DAĞILIMININ BULUNDUĞU, İNTİKAL İŞLEMLERİ, PARSELİN, DAİRENİN YADA DÜKKANIN ORTALAMA FİYATININ BELİRLŞENMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN EMSAL DEĞER BEELİRLEME İŞLEMLERİ YAPILMAKTADIR.

AYRICA PARSELİN GÜNCEL İMAR DURUMUNDAN BAŞLAYIP, YAPILAŞMAYA KADAR İLERLEDİĞİ SÜREÇTE İMAR İLE TAPU İŞLEMLERİNE YÖNELİK OLUŞAN PROBLEMLERLE İLGİLİ, YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE PLAN NOTLARI, İÇTİHAT VE YARGI KARARLARI GEREĞİ BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK SAĞLAMA HİZMETİ YAPILMAKTADIR.

3.2. Ödeme ve Teslimat:

Ödeme Şekli ve Planı

Ödeme işlemi satıcı şirketin bildirdiği şekilde internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

3.2.1. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış/Danışma Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle danışma ücreti ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, satıcı danışmanlık hizmetini vermekten imtina eder.

3.2.2. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu danışmanlık hizmetlerini süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya bildirecektir.

4. Genel Koşullar

4.1. ALICI, SİTE’de ürünün/lerin, danışmanlık hizmetlerinin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. ALICI, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, danışmanlık hizmetlere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve tüm bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. SATICI, sözleşme konusu danışmanlık hizmetlerinin günün şartlarına uygun şekilde sağlam, eksiksiz, belirtilen nitelikleri haiz bildirmekle sorumludur.

5. İhtilafların Halli Ve Yetkili Mahkeme

Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin danışmanlık hizmetini satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7. Taraflar:

SATICI : Plansor Planlama

ALICI

TARİH

 1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Plansor Planlama.(“Şirket”) olarak kurumsal müşterimizin temsilcilerine ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Müşteri kullanıcı hesabına giriş yapılması,
 • Üyelik oluşturma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Üye aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Üyelik bilgisi güncelleme işlemlerinin sağlanması,
 • Reklam, kampanya, promosyon ve bilgilendirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Mevcut müşteri devamlılığını sağlayıcı süreçlerin yönetilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
 • Erişim yetkilerinin yönetilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

amaçlarıyla KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla İş ortaklarımıza;

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizle akdedilen sözleşme vasıtasıyla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle temin edilebilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının c ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir.

 1. Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini https://www.stockmount.com/tr-tr/ Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. ODTÜ Teknokent Silikon Blok Kat:1 No:13 06800 Çankaya, ANKARA adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.