Gizlilik Sözleşmesi


 1. Giriş
 2. İşbu aydınlatma metni; Plansor Planlama.(“Şirket”) olarak kurumsal müşterimizin temsilcilerine ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 3. Tanımlar
 4. İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 5. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
 6. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 7. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
 8. Kişisel verileriniz;

  • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
  • Talep ve şikayetlerin takibi,
  • Müşteri kullanıcı hesabına giriş yapılması,
  • Üyelik oluşturma süreçlerinin yönetilmesi,
  • Üye aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi,
  • Üyelik bilgisi güncelleme işlemlerinin sağlanması,
  • Reklam, kampanya, promosyon ve bilgilendirme süreçlerinin yönetilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi,
  • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  • Mevcut müşteri devamlılığını sağlayıcı süreçlerin yönetilmesi,
  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
  • Erişim yetkilerinin yönetilmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

  amaçlarıyla KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 9. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 10. Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

  Kişisel verileriniz;

  • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
  • Sözleşmesel yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla İş ortaklarımıza;

  ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 11. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 12. Kişisel verileriniz, Şirketimizle akdedilen sözleşme vasıtasıyla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle temin edilebilecektir.

  Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

  KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının c ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir.

 13. Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini https://www.stockmount.com/tr-tr/ Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. ODTÜ Teknokent Silikon Blok Kat:1 No:13 06800 Çankaya, ANKARA adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.