KVKK


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

1. DAYANAK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,  6563 Sayılı  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümlerde veri sorumlularının yükümlülükleri yer almaktadır.

 

www.plansor.com.tr adresinde müşterilerine hizmet sunan İMAR VE TAPU İŞLEMLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve üyelerimizin kişisel verilerinin korunmasını önemsemekte ve bu konuda yasal yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getirmekteyiz. Bu bağlamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

 

Veri sorumlusu olan PLANSOR PLANLAMA, KVKK ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11’inci maddede sayılan diğer hakları konusunda aydınlatmakla yükümlü olup aşağıda yükümlülüklerimiz ve haklarınız konusunda gerekli bilgileri sizlere sunmaktayız.


2. TANIMLAR

Bu aydınlatma metni kapsamında; 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

E-ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda çevrim içi gerçekleştirilen ürün, mal veya hizmet alışverişi vb. her tür ticari faaliyeti,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin  parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sahibinin rızası: Veri sahibinin kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine bir beyan yoluyla ya da açık bir onay vererek özgür şekilde ve açık olarak izin vermesini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

3.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ VE AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla toplanmasına ve işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

 

Kişisel verileriniz, hizmet  faaliyetlerimiz kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvurularınız, doldurduğunuz üyelik ve iletişim formları, sözleşmeleriniz, müşteri talep ve işlem belgeleriniz, e-bülten üyeliğiniz, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımızdaki üyelikleriniz ve paylaşımlarınız, telefon görüşmeleriniz, elektronik postalarınız ve SMS vasıtasıyla elektronik veya fiziksel olarak toplanmaktadır.

 

Bu bağlamda Sitemize üye olurken veya hizmetten yararlanırken paylaştığınız kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz), iletişim bilgileriniz (fatura ve teslimat adresiniz, e-postanız, telefon numaranız), müşteri işlem verileriniz (Sitemiz üzerinden verdiğiniz siparişleriniz, favori ürünleriniz, taleplerinizi ve talimatlarınızı içeren mesajlarınız, işlem tarihleriniz, IP  numaranız gibi bilgiler) toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Sizler tarafından doğru ve tam bir şekilde tarafımıza iletilen bu veriler, ürün satışına, hizmetten yararlanmaya dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müşterilerin üyelik imkanlarından yararlandırılması, ürün hizmetten yararlanma ve sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma ve ürün bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istek ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir. Örneğin satın aldığınız ürünle ilgili size geçerli bir fatura düzenleyebilmek, ödeme alabilmek, teslimat yapabilmek ve gerekli olursa iade işlemlerinizi yürütebilmek ve diğer talep ve şikayetleriniz yönetebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca E-Bültenimize abone olmuş ve size e-posta göndermemize izin vermişseniz, ticari elektronik iletiler yoluyla yaptığımız promosyonlardan veya özel davetlerden haberdar edilebilir, anketlerimize katılmaya davet edilebilirsiniz. Bu iletişimi alıp almama konusunda Sitemize üye olurken seçim yapabileceğiniz gibi, bu seçiminizi daha sonra hesap bilgileriniz içerisinden değiştirmeniz de mümkündür. Talep etmeniz halinde bu iletişim kanalından her an çıkabilirsiniz, ayrıca sistemimize kayıtlı olan tüm bilgilerinizi de silebiliriz.

 

KVKK m. 5 uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda kanunlardan doğan temel hak ve özgürlükleriniz ile kişilik haklarınız zarar vermeksizin kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilir. Buna karşılık KVKK m. 6 uyarınca özel nitelikteki kişisel verileriniz tarafımızaca talep edilmediği gibi bu tür verileri bizimle paylaşmak zorunda değilsiniz. Bu tür özel nitelikteki verileri paylaşmanız halinde ise bu veriler ancak açık rızanızın olması halinde işlenebilir.

 

İş bu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerinizi de işleyebilmekteyiz:

Kullanıcılar için:

•                Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz;

•                E-posta, telefon numarası, cep telefonu numaranız dahil iletişim bilgileriniz;

•                Sektör bilgileri, kullanılan evrak tipi, talep ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;

•                Dilediğiniz takdirde Paraşüt uygulamasına yüklemiş olduğunuz profil fotoğrafınız dahil görsel kayıtlarınız;

Veri sahibi diğer ilgili kişiler için:

•                Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, vergi numarası, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, medeni durum bilgileri,

•                E-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz;

•                İkamet bilgisi ve adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz;

•                İcra bilgileri, sözleşmeler, vekaletnameler dahil hukuki işlem bilgileriniz;

•                Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, müşteri talep ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz;

•                Giriş-çıkış kayıtları,

•                Fotoğraf, video, ses kaydı dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız;

•                IP adres bilgisi, Şirket interneti ve sistemleri üzerinde gezinti bilgileri, şifre, parola, erişim kayıtları bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

•                Hesap numarası, IBAN, borç-alacak bilgisi, vade bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;

•                Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;

•                Aile üyeleri bilgileriniz.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

•                Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,

•                Ürünlerimizin kullanıcılarımız ve abonelerimiz tarafından kullanılabilmesi,

•                Müşterilerimizin Portal kaydının oluşturulabilmesi,

•                Ön muhasebe programının satışını gerçekleştirecek olan kuruluşların kaydının sisteme girilmesi,

•                Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

•                Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,

•                İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

•                Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bulguların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması,

•                Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,

•                Müşterilerimizin talebi üzerine ücretli eğitimlerin verilmesi,

•                Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

•                Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,

•                İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi (Detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.)

•                Faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi,

•                İş süreçlerinizi analiz ederek ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,

•                Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin Paraşüt tarafından görüntülenmesi,

•                Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

•                Tahsilat takibinin yapılması,

•                Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi,

•                Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

•                Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

•                Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,

•                Potansiyel ve mevcut müşterilerimize e-bülten gönderilmesi,

•                İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

•                e-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil, e-ihracat, e-serbest meslek makbuzu gibi e-belge başvurularının alınması,

•                Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, Paraşüt hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi, e-fatura hesabı açabilmesi,

•                İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

•                Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

•                Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

•                Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,

•                Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

 Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

•                E-posta, SMS, kartvizitler,

•                Telefon, Faks,

•                Fiziki form,

•                İnternet sitemiz,

•                Uzaktan erişim sağlayan platformlar,

•                Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,

•                Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bildirdiğiniz kişisel veriler; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaç, beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, verilerinizin yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak saklanabilmesi ve korunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi, hukuki süreçler, mali işler ve benzeri amaçlarla yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara, vergi danışmanlarına ve avukatlara, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi üçüncü kişilere, hissedarlarımıza, satılan ürünlerin size ulaştırılması için çalıştığımız iş ortaklarımıza (web alt yapısı hizmeti alınan firmalar, kargo firmaları gibi)  KVKK’nın 8. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, ayrıca KVKK’nın 9. maddesi uyarınca bilgilendirmeye dayalı açık rızanızın alınmış olması şartıyla yurt dışındaki iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARI

KVKK m. 11 uyarınca,  kişisel veri sahibi,  Şirketimize aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurarak kendisiyle ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK m. 7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin istemleri hakkındaki işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınızla ilgili taleplerinizi Şirketimize aşağıda açıklanan yöntemlerle iletmeniz halinde KVKK m. 13 uyarınca başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınızı kullanmak için talebinizi Sizinle paylaştığımız formu doldurarak ve imzalayarak Eskikale Mah. 2. Park Sk. Etem Tarıkahya İş Merkezi Kat :3 No:307 -Sivas adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edebilirsiniz, noter kanalıyla iletebilirsiniz, info@plansor.com.tr  kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

6. KİŞİSEL VERİLEN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK m. 7 uyarınca, kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin tamamının ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.